Kërkoni shtetin

Shkruani prefiksit telefonik ndërkombëtar / numrin e telefonit:


10 shtetet ose kodet telefonike më të kërkuara:

Shteti Prefiksi telefonik ndërkombëtar TLD Ora lokale
1.Gjermania+490049de13:06
2.Shqipëri+35500355al13:06
3.Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA)+1001us4:06 - 9:06
4.Maqedonia Veriore+38900389mk13:06
5.Greqia+300030gr14:06
6.Italia+390039it13:06
7.Zvicra+410041ch13:06
8.Belgjika+320032be13:06
9.Kanada+1001ca2:06 - 9:06
10.Mali i Zi+38200382me13:06Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Mali i Zi '08765 123456' do të jetë '00382.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.

Kërkoni shtetin