Kodet zonale Siria

Kodet e zonave të Siria:Kodet zonale Siria