Kodet zonale Namibia

Kodet e zonave të Namibia:Kodet zonale Namibia