Kodi telefonik Kina

Shkruani emrin ose kodin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike ngaShteti:Kina

Kodi telefonik:

+86

0086


Ora lokale:


15:46

Domeneve të nivelit superior:

cn

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '04276 1104276' duhet të shkruhet '+86 4276 1104276' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Kina...Kodi telefonik Kina

Kodi telefonik ku do kryhet thirrja Kina: +86
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Kina '08765 123456' do të jetë '0086.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik Kina